Current Path : D:/wwwroot/wangmei148/wwwroot/zhishi/class/
Upload File :
Current File : D:/wwwroot/wangmei148/wwwroot/zhishi/class/index.php

<?php
include('../../includes/news_class.php');
?>